Бр. 3
Дали хомосексуалците се почесто педофили?

 

Ова прашање го поставил обвинителот за време на судењето на Åke Green на 19.01.2005. на Апелцискиот суд во Јоnköping-u. Обвинителот, Kejll Yngvesson, изјавил дека нема научни потврди за тоа дали хомосексуалците се почесто педофили, туку всушност дека хетеросексуалците се повеќе склони на педофилија. Колку празни и бесмислени зборови!

Точниот одговор на ваквото прашање е многу важно за јавното мислење. Ако хетеросекскуалците навистина се повеќе склони на педофилија, тоа значи дека одредени активности и одредени професии треба да бидат резервирани за хомосексуалците. Значи, хомосесксуалците би требало да работат во детските градинки, да ги водат децата на излети, извиднички кампови итн., како би се смалила вероватноста за сексуално злоставување на децата. Но, ако спротивното е точно, тогаш работите мораат да бидат поставени сосема обратно.  

Во главниот текст веќе укажав доволно и обезбедив доволно можни докази дека хомосексуалната личност е повеќе склона на педофилија, отколку било која хетеросексуална личност. Фактите се факти и не смеат да се прикриваат со испразни обиди да се вклопи и да се биде политички коректен, ако се однесуваме кон интеректуално искрени поединци.

Тука следи уште една анализа на целосната база на податоци. Иако овој тренд е многу очигледен, на некој начин се заобиколува дознавањето на точниот број заради очигледни причини. Имајќи во предвид дека педофилијата е и понатаму чин на злодело, а самите жртви не знаат како или дури дали би требало тоа да го пријават, голем дел од тоа се случува незабележано во статистиката. Кога ќе се фати злосторникот, никогаш со потполна сигурност не може да се каже која е неговата (или нејзината иако тоа е многу ретко) сексуална ориентација. Поготово во нашето општество на политичка коректост, таа тема воопшто и не се спомнува. 

И маж и жена можат сексуално да злоупотребуваат и момче и девојче. Значи постојат четири комбинации. Две од четирите комбинации (жена сексуално злоупотребува момче и маж сексуално злоупотребува девојче) се хетеросексуални по природа и обично ги извршува личност со хетеросексуална ориентација. Слично, останатите две (жена злоупотребува девојче и маж момче) ги изврушваат оние со хомосексуална ориентација.

Значи, што е најчесто? Хетеросексуалните злоупотреби или хомосексуални? Подоста исцрпното испитување за оваа работа извршило Америчкото министерство за правда – Статистика од Министерстовото за правда 2000. година врз основа на базата на податоци соберени помеѓу 1991. и 1996. година во 12 земји (Alabama, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, North Dakota, South Carolina, Utah, Vermont i Virginia). Овие држави беа дел од NCVS-a (National Crime Victimization Survey (Преглед на жртвите на национален злочин)), а базата на податоци е позната како NIBRS (National Incident-Based Reporting System (Национален систем за исвестување врз основа на случаеви)). Насловот на истражувањето е "Sexual Assault of Young Children as Reported to Law Enforcement: Victim, Incident and Offender Characteristics" (Сексуални напади врз мали деца како што се пријавени пред законот: жртви, случаеви и карактеристики на насилникот). Истражувањето го извешил Dr. Howard Snyder (уп.11)Базата на податоци што го подржува оваа истражување се наоѓа во (уп.12).    

Eве ги значајните точки на истражувањето:

1. Oд 57,762 жртви што ги идентификувале своите насилници, распределба на типот на сексуалните напади се следните:
насилно силување: 42%
насилна содомија: 8%
сексуално злосупотребување со предмет: 4%
насилно милување: 45%

2. Скоро сите насилници на сексуални напади пријавени на законот биле мажи (96%). Значи, како разбирлива претпоставка, да земеме дека 4% од жените имаел слична распределба како и 96% од мажите.
Во врска со мажите, "насилно силување" e хетеросексуално злоставување, a “насилна содомија“ e хомосексуално злоставување.    

3. Категоријата на процентуалност (точка 1) е комбинација на сите старосни групи. Но, ако ги земеме во предвид само случаите на сексуални напади каде жртвите се помлади од 18 godina (сексуално злоставување на деца), дознаваме (од извештајот во табела 1) дека
45.8%
од сите „насилни силувања“ се дел од оваа старосна група.
78.8%
од сите „насилни содомии“ се дел од оваа старосна група.
75.2%
од сите „сексуални злоставувања“ со предмет се дел од оваа старосна група.
83.8%
од сите „насилни милувања“ се дел од оваа старосна група.

Забележете дека 54.2% (=100%-45.8%) од сите насилни силувањасе случуваат на жени “18 и постаридодека само 21.2% (=100%-78.8%) од сите „насилни содомии“ се случуваат врз мажи “18 и постари”. Ова секако го одразува фактот дека жените и понатаму се ранливи на силувања (хетеросексуален чин) во годините кога мажите во поголем број можат физички да се одбранат од сексуален напад.

4. Kомбинирајќи го степенот на случаево од точка 3 со оние од точка 1 го заклучуваме следното:
45.8% x 42% (
од табела 1) = 19.2% од сите сексуални напади се „насилни силувања“ на девојчиња (<18 год) – т.е.. хетеросексуални злоставувања
78.8% x 8% (
од табела 1) = 6.3% од сите сексуални напади се "насилна содомија“ врз момчиња (<18 год) – т.е. хомосексуални злоставувања 
75.2% x 4% = 3.0%
од сите сексуални напади се "сексуални напади со предмет“ врз момчиња или девојчиња (<18 год) – т.е. или хетеросексуално или хомосексуално злоставување.
83.8% x 45% = 37.7%
од сите сексуални напади се "насилни милувања" на момчиња или девојчиња (<18 год) – т.е. или хетеросексуално или хомосексуално злоставување.
Од статистичките податоци претставени во извештајот не можно со сигурност да се каже кој процент „на сексуални напади со предмет“ и „насилно силување“ е починет на девојчиња (хетеросексуален чин) или вез момчиња (хомосексуален чин).

Да погледнеме што имаме: 19.2 % од сите сексуални напади, дефинитивно се случаеви на хетеросексуалните злоупотребување на деца и 6.3% од сите сексуални напади се дефинитивно случаеви на хомосесксуалните злоставувања на деца. Ова ни го дава односот 3:1 (=19.2/6.3) што значи дека 1 oд 4 (25%) од сите случаеви на педофилија (сексуално злоупотребување на деца) го вршат хомосексуалци, a 75% хетеросексуалциОдносот на хетеросексуалците кон хомосексуалците помеѓу популацијата на големо се разликуваат од земја до земја и од едне период на човештвото до друг. Стистичките податоци што ги обработувавме доаѓаат од периодот од 1991. дo 1996. год од 12 држави во САД. За време на овој период претпоставено е дека околу 2-3% поплацијата е хомосексуално. Ако земеме дека просекот е 2.5% тогаш имаме дека вкупно 25% од сите сексуални злоставувања на децата е извршено од 2.5% популацијата што се хомосексуалци. Oва е невоедначена презентација на факторот 10. 

Со други зборови: користејќи ја оваа методологија дознавеме дека статистички просечнахомосексуална личност е 10 пати посклона на педофилија отколку статистички просечнахетеросексуална личност.

Како што е нагласено погоре, овој заклучок е донесен врз основа на споредбата на записи на злочините на „насилно силување“ и на „насилна содомија“ за време на 6 години (1991-1996) од 12 држави во САДРезултатие се совпаѓаат со тоа што е предложено во бројните останати извори. На пример, проверете го неодамнешното известување на Jon Dougherty насловено како "Педофилијата почеста помеѓу хомосексуалците" (уп.38).

Секогаш можеме да се расправаме околу тоа кои броеви се точни. Искрено, зависат од поедините бази на податоци што се достапни и врз методологиите што се користат. Но, не е во прашање фактот дека хомосексуалците се посклони (многу повеќе) да бидат или да постанат педофили за разлика од хетеросексуалците. Барем не помеѓу интелектуално искрените истражувачи. Доказите преплавуваат.

Горенаведената анализа и слични анализи содржат многу броеви и статистики. Броевите добро ги прикажуваат бруталните факти. Но, броевите никогаш не можат да ја пренесат огромната количина на повреди и човечко страдање, што се кријат за броевите. На 07.02.2005. година отпуштениот свештеник Paul Shanley бил осуден за сексуално злоставување врз децата за време на десетици години служење како свештеник во Католичката црква. Остатокот од животот ќе го помине во затвор. Би требало сите да ја прочитате таа сторија (уп. 39и да ги запознаете човечките страдања и „за пеколот на земјата“ низ што требало да поминува една од неговите жртви. Исто така да се запознае храброста на жртвата што истата ја покажала додека сведочела кога судот го осудил Shanley.

Денеска многу хомосексуални лоби групи по целиот свет сакаат да ја снижат границата навозраст за одобрувањена хомосексуалните чинови. Доволно ни зборува фактот дека ниту една хомолоби група не зборува за агендата како да се заштитат нашите деца од педофилијата. Всушност тие го прават спротивното. Вистина е дека има педофили помеѓу хетеросексуалците. Болни луѓе. Но, не постои хетеросексуална група што отворено застапува хетеросексуална педофилија, активности слични на хомосексуалната NAMBLA (North American Man-Boy Love Association (Северно-америчка маж-момче љубовна асоцијација)). Ниту ќе најдете ниту која хетеросексуална група што застапува намалување на возраста на одобрување. Ниту ќе најдете хетеросексуална група што заминува за Тајланд да ја слави хетеросексуалната екстравагантност, како што тоа го прави хомосексуалната заедница за прослава за „Денот на хомосексуалците“ секоја година. За жал, Тајланд е толку популарен заради тоа што има нашироко распространета проституција со деца.